Zasady wyboru radnych powiatowych

Kto zgłasza kandydatów do rady?

Uprawnionymi do zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów są komitety wyborcze, które uzyskały od Państwowej Komisji Wyborczej lub od właściwego komisarza wyborczego postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.

Komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu wyborczym tylko jedną listę kandydatów.

Liczba kandydatów na liście nie może być mniejsza niż 3 i większa niż dwukrotność liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym.

Lista kandydatów powinna być poparta podpisami co najmniej 200 wyborców stale zamieszkałych na obszarze danego powiatu. Wyborcy udzielający poparcia nie muszą natomiast stale zamieszkiwać na obszarze okręgu wyborczego, w którym zgłaszana jest lista kandydatów na radnych. Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie list kandydatów, a udzielonego poparcia nie może wycofać.

Kto może zostać radnym?

Kandydatem na radnego może być osoba wchodząca w skład komitetu wyborczego, w tym także pełnomocnik wyborczy i pełnomocnik finansowy, ponieważ przepisy Kodeksu wyborczego nie ustalają w tym zakresie żadnego zakazu.

Kandydatem na radnego może być obywatel Polski mający prawo wybierania w tych wyborach, który: najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, stale zamieszkuje na obszarze powiatu, w którym kandyduje (z przepisów Kodeksu wyborczego nie wynika natomiast obowiązek zamieszkiwania na obszarze okręgu wyborczego, w którym kandydat zostanie zgłoszony), jest wpisany do stałego rejestru wyborców właściwego dla gminy położonej na obszarze danego powiatu.

Kandydat na radnego może jednocześnie kandydować w wyborach tylko do jednego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego i może być zgłoszony tylko w jednym okręgu i tylko z jednej listy kandydatów. Kodeks wyborczy nie zakazuje natomiast jednoczesnego kandydowania na radnego i na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W przypadku jednoczesnego wyboru tego samego kandydata na radnego i na wójta, jego mandat radnego wygasa z mocy prawa.