Zasady wyboru prezydentów, burmistrzów i wójtów

Kto może zostać Prezydentem Miasta, Wójtem Gminy lub Burmistrzem?

Każdy obywatel polski mający prawo wybierania w wyborach samorządowych, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat oraz jest wpisany do stałego rejestru wyborców w jednej z gmin na obszarze Polski.

Kto zgłasza kandydatów?

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na prezydenta, wójta lub burmistrza są komitety wyborcze utworzone w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, które uzyskały od Państwowej Komisji Wyborczej lub od właściwego komisarza wyborczego postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego

Komitet wyborczy może zgłosić w danej gminie tylko jednego kandydata.

Kandydatem na prezydenta, wójta lub burmistrza może być osoba wchodząca w skład komitetu wyborczego, w tym także pełnomocnik wyborczy i pełnomocnik finansowy, ponieważ przepisy Kodeksu wyborczego nie ustalają w tym zakresie żadnego zakazu.

Komitet wyborczy może zgłosić kandydata na prezydenta, wójta lub burmistrza pod warunkiem, że zarejestrował listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy / rady miasta w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie.

Czy kandydat na stanowisko Prezydenta Miasta, Wójta Gminy lub Burmistrza może również startować do Rady Gminy?

Kandydat Prezydenta Miasta, Wójta Gminy lub Burmistrza może kandydować w wyborach na to stanowisko tylko w jednej gminie. Kodeks wyborczy nie zakazuje natomiast jednoczesnego kandydowania na radnego i na wójta lub prezydenta w tej samej lub innej gminie. Dopuszczalne jest także jednoczesne kandydowanie na radnego powiatu lub radnego województwa i na prezydenta. W przypadku jednoczesnego wyboru tego samego kandydata na radnego i na Prezydenta Miasta, Wójta Gminy lub Burmistrza, jego mandat radnego wygasa z mocy prawa.