Zasady wyboru radnych miejskich i gminnych

Kto zgłasza kandydatów do rady?

Uprawnionymi do zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin są komitety wyborcze, które uzyskały od Państwowej Komisji Wyborczej lub od właściwego komisarza wyborczego postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.

Komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu wyborczym tylko jedną listę kandydatów.

Liczba kandydatów na liście może zawierać tylko jedno nazwisko.

Lista kandydatów powinna być poparta podpisami co najmniej 25 wyborców stale zamieszkałych w danej gminie. Wyborcy udzielający poparcia nie muszą natomiast stale zamieszkiwać na obszarze okręgu wyborczego, w którym zgłaszana jest lista kandydatów na radnych. Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie list kandydatów, a udzielonego poparcia nie może wycofać.

Kto może zostać radnym?

Kandydatem na radnego może być osoba wchodząca w skład komitetu wyborczego, w tym także pełnomocnik wyborczy i pełnomocnik finansowy, ponieważ przepisy Kodeksu wyborczego nie ustalają w tym zakresie żadnego zakazu.

Kandydatem na radnego może być osoba (obywatel Polski i obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem Polskim) mająca prawo wybierania w tych wyborach i która: najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, stale zamieszkuje na obszarze gminy, w której kandyduje (z przepisów Kodeksu wyborczego nie wynika natomiast obowiązek zamieszkiwania na obszarze okręgu wyborczego, w którym kandydat zostanie zgłoszony), jest wpisana do stałego rejestru wyborców właściwego dla danej gminy.

Kandydat na radnego może jednocześnie kandydować w wyborach tylko do jednego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego i może być zgłoszony tylko w jednym okręgu i tylko z jednej listy kandydatów.